Kupiec

Wprowadzenie Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Forma grzecznościowa
*
Dane personalne
*
*
*
*
Zdjęcie
Zdjęcie
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: jpg, gif, jpeg, bmp, png. Zalecany format zdjęcia: 200x260px. Maksymalny rozmiar pliku to 1 MB.
Obecne zatrudnienie
*
*
Plik CV Proszę wgrać plik CV.
CV
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB. *
Dodaj więcej plików
List motywacyjny / inne dokumenty
Załącznik 1
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB.
Załącznik 2
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE MERKURY S.A.informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MERKURY S.A., ul. Sejneńska 16, Białystok
  15 – 399; kontakt pod adresem mailowym: rodo@merkurysa.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach wykonania czynności niezbędnych do zawarcia i/lub realizacji umowy z Administratorem albo do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W niektórych przypadkach dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (np. archiwizacja, dochodzenie roszczeń, umożliwienie kontaktu w celu wykonania i rozliczenia umowy).
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b/c/f/ ww. Rozporządzenia. Poza tym podstawą przetwarzania danych jest również uzasadniony interes Administratora, który musi posiadać kontakt do Pani/Pana, aby mieć możliwość zawarcia lub wypełnienia i rozliczenia zawartej umowy.
 1. Odbiorcą danych jest ww. Administrator, w tym jego reprezentanci oraz pracownicy i współpracownicy wyznaczeni do wypełnienia zadań, przy których niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do weryfikacji, przygotowania, obowiązywania, wykonania, rozliczenia i skutecznego rozwiązania umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń cywilnych i zobowiązań publicznoprawnych wynikających z zawartej z Administratorem umowy albo okres realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora, nie krótszy niż 10 lat od udostępnienia danych Administratorowi.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na zasadach określonych ww. Rozporządzeniem.
 4. Dane nie zostaną użyte do profilowania osób.
 5. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich, chyba że co innego wynika z charakterystyki konkretnego kontraktu.
 6. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia i/lub realizacji umowy z Administratorem danych oraz uniemożliwienie kontaktu Administratora z osobą, której dane dotyczą.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.